Om Flusthuset

Om oss

Flusthuset er et kontorbygg i Sandnessjøen sentrum der statlige, regionale og interkommunale virksomheter deler lokaler. Vi er en kompetanseklynge og ser flere fordeler med å være samlokalisert

  • vi  deler på kostnadene til felles infrastruktur som f.eks møterom, seminar- og undervisningsrom, spiserom
  • vi er et tverrfaglig kompetansemiljø som kan dele kunnskap og erfaringer med hverandre
  • vi har et stort og attraktivt arbeidsmiljø og er et spennende arbeidssted

Flusthuset har tidsriktige og effektive lokaler og er godt tilrettelagt for oss som har vår arbeidsplass her. Bygget er sentralt plassert og lett tilgjengelig for besøkende.

Slik ble Flusthuset etablert

I 2016 innledet mange av de statlige etatene med ansatte lokalisert i Sandnessjøen, samarbeid for å avklare om det er mulig å få til samlokalisering av etatene. Det har underveis vært stor grad av samarbeid mellom Alstahaug kommunes prosjekt Kunnskap på kaikanten og de statlige etatene. Våren 2018 gjennomførte vi en felles mulighetsstudie med Statsbygg som utfører. Underveis har flere av de statlige etatene falt fra, på grunn av pågående struktur- og effektiviseringsprosesser.

I desember 2018 inngikk flere virksomheter intensjonsavtale med formål om å jobbe frem løsning der en samler offentlig/statlige og andre relevante aktører i et felles kontorbygg sentralt lokalisert i Sandnessjøen. I tillegg vil partene jobbe for å gi aktører som ikke er leietakere i det planlagte bygget tilgang til felles infrastruktur og etablere samarbeid mellom kompetanse- og utviklingsaktører i regionen.

I mars 2020 gjennomførte Statsbygg på vegne av de seks virksomhetene søk i eiendomsmarkedet. I juni 2020 var vi på befaring i flere bygg. På bakgrunn av befaringene ble noen av gårdeierne invitert til å levere detaljerte tilbud på nye lokaler, med tilbudsfrist i begynnelsen av september 2020. Tilbudene ble evaluert og vi gjennomførte flere runder med forhandlinger i november og desember. I februar 2021 ble VID vitenskapelige høgskole tatt inn som ny deltaker i klyngen. Vinteren 2021 var noen få gårdeiere i finalerunden, og vi signerte leiekontrakt med Driftspartner AS i november 2021. I oktober 2022 flyttet vi inn i nyrenoverte lokaler i den gamle Nordlandsbanken i sentrum av Sandnessjøen.